Pano Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi - 2023

  • 03/06/2023
  • Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến, để thế gian nhờ Người mà được cứu độ.

     

    Gioitre-tnttgptb.org

    Bài viết liên quan

    LIÊN KẾT GIỚI TRẺ