Ảnh Đức Mẹ Mân Côi

Ảnh Đức Mẹ Mân Côi

Ảnh Đức Mẹ Mân Côi

230
Ảnh Đức Mẹ bế Chúa Hài Đồng (4)

Ảnh Đức Mẹ bế Chúa Hài Đồng (4)

Ảnh Đức Mẹ bế Chúa Hài Đồng (4)

215
Ảnh Đức Maria Trinh Nữ Vương

Ảnh Đức Maria Trinh Nữ Vương

Ảnh Đức Maria Trinh Nữ Vương

210
Thiên Thần Truyền tin cho Đức Mẹ

Thiên Thần Truyền tin cho Đức Mẹ

Ảnh Thiên Thần Truyền tin cho Đức Mẹ

319
Các nhân vật nơi Hang đá GS (3)

Các nhân vật nơi Hang đá GS (3)

Các nhân vật nơi Hang đá GS (3)

361
Các nhân vật nơi Hang đá GS (2)

Các nhân vật nơi Hang đá GS (2)

Các nhân vật nơi Hang đá GS (2)

381
Các nhân vật nơi Hang đá GS (1)

Các nhân vật nơi Hang đá GS (1)

Tượng các nhân vật nơi Hang đá GS (1)

396
Tượng các Thiên Thần - Giáng Sinh

Tượng các Thiên Thần - Giáng Sinh

Tượng các Thiên Thần - Giáng Sinh

485
Tượng Chiên, Bò, Lừa, Lạc đà

Tượng Chiên, Bò, Lừa, Lạc đà

Tượng các con vật: Chiên, Bò, Lừa, Lạc đà

387
Tượng Ba Vua (đứng riêng)

Tượng Ba Vua (đứng riêng)

Tượng Ba Vua (đứng riêng)

650
Tượng Chúa, Đức Mẹ và T. Giuse

Tượng Chúa, Đức Mẹ và T. Giuse

Tượng Chúa Hài Đồng, Đức Mẹ và Thánh Giuse trong bộ Giáng Sinh

193

LIÊN KẾT GIỚI TRẺ