Câu chuyện thứ 42 - ĐANIEN TRONG HẦM SƯ TỬ

 • 10/01/2022
 • Sách Danien chương 6

  Câu chuyện thứ 42
  ĐANIEN TRONG HẦM SƯ TỬ
  Sách Danien chương 6

  Vua Đa-ri-ô quyết định đặt trên vương quốc của ông 120 thống đốc dưới quyền ba tể tướng trong đó có ông Đa-ni-en. Họ phải phúc trình mọi việc cho ba vị này. Ông Đa-ni-en này vượt hẳn các tể tướng và thống đốc, nhờ có Thiên Chúa ở với ông, nên vua có ý định đặt ông đứng đầu cả vương quốc. Do đó, các tể tướng và thống đốc cố tìm cách bắt lỗi ông Đa-ni-en để tâu với vua. Nhưng họ đã không thể tìm được một cớ hay một thiếu sót nào để bắt lỗi, vì ông Đa-ni-en vốn là người trung tín.

   Vì thế, họ nói với nhau: "Chúng ta sẽ chẳng tìm được một cớ nào để bắt lỗi tên Đa-ni-en này đâu, trừ phi tìm lý do tôn giáo để hại y." Bấy giờ họ kéo nhau đến gặp vua và tâu rằng: "Đức vua Đa-ri-ô, vạn vạn tuế! Tất cả các vị tể tướng của vương quốc, các thủ lãnh, thống đốc, cận thần và tổng trấn đều nhất trí xin đức vua ra sắc chỉ sau đây: Trong 30 ngày sắp tới, bất cứ ai cầu xin thần nào hay người nào ngoài đức vua. thì sẽ bị quăng vào hầm sư tử. Bấy giờ, xin đức vua ký ban hành lệnh cấm". Vua nghe thấy có lý đã phê chuẩn.

   Khi biết lệnh cấm được vua chấp thuận, ông Đa-ni-en về nhà buồn bã. Cửa sổ phòng trên nhà ông quay về hướng Giê-ru-sa-lem. Mỗi ngày 3 lần, ông quỳ gối, cầu nguyện và ngợi khen Thiên Chúa của ông, y như ông đã làm từ trước đến nay. Bấy giờ những người ấy đổ xô lại và bắt gặp ông Đa-ni-en đang cầu nguyện và thống thiết nài van Thiên Chúa của ông.

   Họ tới gặp vua và nhắc đến lệnh cấm của vua: "Đức vua đã chẳng châu phê lệnh cấm đó sao? Theo lệnh cấm này, trong 30 ngày sắp tới, bất cứ ai cầu xin thần nào hay người nào ngoài đức vua thì sẽ bị quăng vào hầm sư tử." Vua đáp lại rằng: "Đúng vậy, chiếu theo luật không thể huỷ bỏ." Bấy giờ họ thưa với vua rằng: "Tâu đức vua, trong đám dân Giu-đa lưu đày, có tên Đa-ni-en không đếm xỉa gì tới đức vua cũng như tới giới lệnh đức vua đã châu phê. Ngày nào y cũng cầu nguyện đến ba lần."

   Nghe lời ấy, vua rất đau lòng và để tâm tìm cách cứu ông Đa-ni-en. Vua cố sức giải cứu ông Đa-ni-en mãi cho đến lúc mặt trời lặn. Bấy giờ những người kia lại kéo nhau đến gặp vua và tâu rằng: "Tâu đức vua, xin đức vua biết rằng mọi giới lệnh và sắc chỉ nhà vua đã ban đều bất di bất dịch."

   Bấy giờ vua đành hạ lệnh, và người ta đưa ông Đa-ni-en đi quăng vào hầm sư tử. Vua lên tiếng nói với ông Đa-ni-en: "Vị thần mà ngươi bền lòng phụng sự, chính vị ấy sẽ cứu ngươi! " Người ta đem một phiến đá tới đặt trên miệng hầm. Vua lấy ấn của mình và ấn của các đại thần niêm phiến đá lại để không còn thay đổi gì được nữa về vụ ông Đa-ni-en.

   Rồi vua về cung, suốt đêm không ăn không uống, cũng chẳng cho các cung phi vào hầu. Vua không tài nào chợp mắt được. Sáng sớm tinh sương, vua đã trỗi dậy, vội vã đi ra hầm sư tử. Vừa tới gần, vua cất giọng đau đớn gọi vọng xuống ông Đa-ni-en. Vua lên tiếng nói với ông rằng: "Hỡi Đa-ni-en, người tôi tớ của Thần hằng sống, vị Thần mà ngươi bền lòng phụng sự, có cứu được ngươi thoát hàm sư tử không?"

   Bấy giờ ông Đa-ni-en đáp lại: "Hoàng thượng, vạn vạn tuế! Thiên Chúa đã sai thiên sứ đến khoá hàm sư tử khiến chúng không hại được thần, bởi vì trước mặt Người, thần đã được nhìn nhận là vô tội, và, tâu đức vua, ngay trước nhan ngài, thần cũng chẳng làm điều gì ác." Lúc ấy, vua rất vui mừng, truyền kéo ông Đa-ni-en lên khỏi hầm. Và ông được kéo lên, không một vết thương trên mình, bởi vì ông đã tin cậy vào Thiên Chúa của ông.

   Vua liền truyền điệu những người kia đến, họ là những kẻ đã vu khống cho ông Đa-ni-en; rồi vua ra lệnh quăng họ cùng với vợ con vào hầm sư tử. Những người này chưa đụng tới nền hầm, thì sư tử đã vồ lấy chúng mà nghiền nát xương.

  Nguồn: Thanhlinh.net

  Bài viết liên quan

  LIÊN KẾT GIỚI TRẺ